نرخ پرواز های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

با همکاری هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران


مبدأ مقصد نرخ جدید بلیت / ریال
آبادان
اردبیل
1.575.750