قيمت محصولات کشاورزي و دامي در بازار ايران

قيمت محصولات کشاورزي و دامي در بازار ايران


نوع تاریخ - میانگین قیمت (ریال)
کنجاله سویا
کنجاله سویا

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 22734
ذرت
ذرت

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 10900
تخم مرغ
تخم مرغ

۹۷/۰۴/۲۸ - میانگین : 63341
جوجه یکروزه گوشتی
جوجه یکروزه گوشتی

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 8398
پودر ماهی
پودر ماهی

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 43583
گندم
گندم

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 11717
مرغ زنده
مرغ زنده

۹۷/۰۴/۳۰ - میانگین : 56882
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 17144
مرغ کشتار
مرغ کشتار

۹۷/۰۴/۳۰ - میانگین : 81719
متیونین
متیونین

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 167750
لیزین
لیزین

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 89500
کنجاله آفتابگردان
کنجاله آفتابگردان

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 12350
فسفات
فسفات

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 26100
جو
جو

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 11624
یونجه
یونجه

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 11663
کنجاله تخم پنبه
کنجاله تخم پنبه

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 13350
جوش شیرین
جوش شیرین

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 24000
سبوس گندم
سبوس گندم

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 7638
گوشت مرغ مادر
گوشت مرغ مادر

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 46429
جوجه یکروزه تخمگذار
جوجه یکروزه تخمگذار

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 60000
پودر چربی
پودر چربی

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 52000
کربنات کلسیم
کربنات کلسیم

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 650
کاه
کاه

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 4700
باگاس
باگاس

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 2400
دام زنده
دام زنده

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 181950
دام کشتار
دام کشتار

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 381000
گوشت منجمد
گوشت منجمد

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 282500
جوجه یکروزه بوقلمون
جوجه یکروزه بوقلمون

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 122500
بوقلمون زنده
بوقلمون زنده

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 79000
بوقلمون کشتار
بوقلمون کشتار

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 107500
ترئونین
ترئونین

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 147500
کولین
کولین

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 70500
پولت
پولت

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 179000
شترمرغ زنده
شترمرغ زنده

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 150000
شترمرغ کشتار
شترمرغ کشتار

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 426667
مرغ قطعه بندی
مرغ قطعه بندی

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 78000
جوجه شترمرغ
جوجه شترمرغ

۹۷/۰۴/۲۷ - میانگین : 2933333
کنسانتره گوشتی
کنسانتره گوشتی

۹۷/۰۴/۲۶ - میانگین : 63500
دان آماده گوشتی
دان آماده گوشتی

۹۷/۰۴/۲۶ - میانگین : 19531
کنجاله سویا آمریکایی
کنجاله سویا آمریکایی

۹۷/۰۴/۳۰ - میانگین : 372
گندم آمریکایی
گندم آمریکایی

۹۷/۰۴/۳۰ - میانگین : 193
ذرت آمریکایی
ذرت آمریکایی

۹۷/۰۴/۳۰ - میانگین : 139