قيمت محصولات کشاورزي و دامي در بازار ايران

قيمت محصولات کشاورزي و دامي در بازار ايران


نوع تاریخ - میانگین قیمت (ریال)
کنجاله سویا
کنجاله سویا

۹۷/۰۲/۰۴ - میانگین : 24164
ذرت
ذرت

۹۷/۰۲/۰۴ - میانگین : 11080
تخم مرغ
تخم مرغ

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 61595
جوجه یکروزه گوشتی
جوجه یکروزه گوشتی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 14012
پودر ماهی
پودر ماهی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 41750
گندم
گندم

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 12200
مرغ زنده
مرغ زنده

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 51985
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 14450
مرغ کشتار
مرغ کشتار

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 74956
متیونین
متیونین

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 157167
لیزین
لیزین

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 71500
کنجاله آفتابگردان
کنجاله آفتابگردان

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 11450
فسفات
فسفات

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 20414
جو
جو

۹۷/۰۲/۰۴ - میانگین : 10350
یونجه
یونجه

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 9267
کنجاله تخم پنبه
کنجاله تخم پنبه

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 14250
جوش شیرین
جوش شیرین

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 24500
سبوس گندم
سبوس گندم

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 8000
گوشت مرغ مادر
گوشت مرغ مادر

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 55071
جوجه یکروزه تخمگذار
جوجه یکروزه تخمگذار

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 55000
پودر چربی
پودر چربی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 52000
کربنات کلسیم
کربنات کلسیم

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 650
کاه
کاه

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 4850
باگاس
باگاس

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 2400
دام زنده
دام زنده

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 165600
دام کشتار
دام کشتار

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 348500
گوشت منجمد
گوشت منجمد

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 262750
جوجه یکروزه بوقلمون
جوجه یکروزه بوقلمون

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 122500
بوقلمون زنده
بوقلمون زنده

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 81000
بوقلمون کشتار
بوقلمون کشتار

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 109000
ترئونین
ترئونین

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 87500
کولین
کولین

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 81500
پولت
پولت

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 179000
شترمرغ زنده
شترمرغ زنده

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 150000
شترمرغ کشتار
شترمرغ کشتار

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 426667
مرغ قطعه بندی
مرغ قطعه بندی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 89625
جوجه شترمرغ
جوجه شترمرغ

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 2420833
دان آماده گوشتی
دان آماده گوشتی

۹۷/۰۲/۰۴ - میانگین : 19881
کنجاله سویا آمریکایی
کنجاله سویا آمریکایی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 416
گندم آمریکایی
گندم آمریکایی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 174
ذرت آمریکایی
ذرت آمریکایی

۹۷/۰۲/۰۵ - میانگین : 150