قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران

قیمت روز لاستیک انواع خودرو در ایران


لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
آچیلس اندونزی
185.70.14
50.000
2,850,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
آچیلس اندونزی
195.65.14
80.000
2,900,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
اینفینتی / چین
185.65.14
60.000
3,000,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
برجستون / تایلند
185.65.14
80.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
برجستون / تایلند
205.60.14
90.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
دلیوم / اندونزی
205.60.14
70.000
3,850,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
زیتکس
205.60.14
80.000
2,700,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
بارز
185.65.14
70.000
2,300,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
فدرال
205.60.14
90.000
3,700,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
فدرال
205.50.16
90.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
کومهو
205.60.14
90.000
4,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
کومهو / چین
185.65.14
60.000
2,950,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
کومهو / ویتنام
185.65.14
70.000
3,200,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
کومهو / کره
185.65.14
70.000
3,600,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
کویر تایر
185.65.14
70.000
2,100,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
یزد تایر
185.65.14
70.000
2,100,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
گود یر
185.65.14
70.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
نکسن
185.65.14
60.000
2,600,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
نکسن . چین
205.60.14
80.000
3,800,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
نکسن / کره
205.60.14
80.000
3,900,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
نیوتون / اندونزی
205.45.16
70.000
4,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
میشلن
185.65.14
90.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
هانکوک
205.60.14
90.000
---
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
هانکوک کره
185.65.14
70.000
3,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون / چین
185.65.14
70.000
2,900.000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون
205.50.16
90.000
4,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون / کره
185.65.14
70.000
3,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون / کره
205.60.14
90.000
4,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون / کره
205.65.14
90.000
4,400,000
پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
رودستون / کره
215.45.17
90.000
5,600,000
لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
زانتیا . سمند . تندر 90
آچیلس اندونزی
12
50.000
241.000
زانتیا . سمند . تندر 90
بریجستون / تایلند
205.60.15
80.000
---
زانتیا . سمند . تندر 90
رودستون / کره
185.65.15
80.000
3,450,000
زانتیا . سمند . تندر 90
رودستون / کره
205.60.15
90.000
4,600,000
زانتیا . سمند . تندر 90
رودستون / کره
215.45.17
70.000
5,800,000
زانتیا . سمند . تندر 90
کورسا / اندونزی
185.65.15
70.000
3,500,000
زانتیا . سمند . تندر 90
ابولو . هند
205.60.15
80.000
4,400,000
زانتیا . سمند . تندر 90
بارز
185.65.15
60.000
2,100,000
زانتیا . سمند . تندر 90
یزد تایر
185.65.15
60.000
2,100,000
زانتیا . سمند . تندر 90
یزد تایر
205.60.15
60.000
3.100.000
زانتیا . سمند . تندر 90
کومهو / چین
185.65.15
70.000
2,750,000
زانتیا . سمند . تندر 90
کومهو / چین
195.55.15
80.000
3,100,000
زانتیا . سمند . تندر 90
کومهو / ویتنام
205.60.15
90.000
4,400,000
زانتیا . سمند . تندر 90
کویر تایر
205.60.14
60.000
3,100,000
زانتیا . سمند . تندر 90
کویر تایر
205.60.15
60.000
2,950,000
زانتیا . سمند . تندر 90
نکسن / کره
185.65.15
80.000
3,400,000
زانتیا . سمند . تندر 90
نکسن / کره
205.60.15
90.000
4,200,000
لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
آچیلس اندونزی
185.70.14
50.000
6.200.000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
اورنت
165.65.13
50.000
2,300,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
اورنت
175.60.13
50.000
2,700,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
بارز
165.65.13
60.000
2,050,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
رودستون
175.60.13
50.000
2.750.000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
رودستون
185.60.13
80.000
3,000,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
رودستون / کره
195.70.14
80.000
3,200,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
فدرال
175.60.13
70.000
2,800,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
کورسا / اندونزی
165.65.13
70.000
2,300,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
کومهو / چین
175.60.13
60.000
2,650,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
کومهو / کره
165.65.13
60.000
2,750,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
کومهو / کره
185.60.13
70.000
2,950,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
کویر تایر
165.65.13
70.000
1,950,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
یزد تایر
165.65.13
80.000
1,800,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
یزد تایر
175.60.13
80.000
2,300,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
گود یر
165.65.13
80.000
2,450,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
نکسن
165.65.13
80.000
2,450,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
نکسن . کره
175.60.13
80.000
2,800,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
هانکوک
165.65.13
70.000
2,350,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
هانکوک
175.60.13
80.000
2,700,000
ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
هانکوک
175.60.13
60.000
2,400,000
لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
پیکان
آچیلس اندونزی
507 - 508 - 509
50.000
4.500.000
پیکان
اسبکتورا . اندونزی
165.80.13
60.000
2,750,000
پیکان
ایران تایر
165.60.13
50.000
---
پیکان
بارز
165.80.13
50.000
2,100,000
پیکان
دلیوم . اندونزی
165.80.13
80.000
2,550,000
پیکان
رودستون . دور سفید
165.80.13
80.000
2,500,000
پیکان
کورسا . اندونزی
165.80.13
70.000
2,750,000
پیکان
کومهو
185.70.13
70.000
2,850,000
پیکان
کویر تایر
165.80.13
50.000
---
پیکان
گلدستون
165.80.13
50.000
1,400,000
پیکان
مارشال . دور سفید
175.70.13
80.000
3,000,000
پیکان
نکسن . دور سفید
165.80.13
80.000
3,300,000
پیکان
نکسن . دور سفید . چین
175.70.13
80.000
2,750,000
پیکان
یزد تایر
165.60.13
50.000
1,300,000
پیکان
یزد تایر
175.70.13
60.000
1,500,000
لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
آچیلس اندونزی
507 - 508 - 509
50.000
4.500.000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
اورنت . چین
175.70.13
70.000
2,500,000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
اورنت
185.70.13
70.000
3,000,000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
رودستون
185.70.13
80.000
2,900,000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
رودستون . کره
175.70.13
80.000
2,500,000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
بارز
175.70.13
60.000
2,100,000
ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
کویر تایر
175.70.13
70.000
2,000,000
لاستیک خودرو گروه مدل لاستیک سایز کارکرد مفید( کیلومتر ) قیمت دو حلقه ( ریال )
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
آچیلس اندونزی
185.70.14
50.000
6.200.000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
رودستون . کره
205.65.15
80.000
4,500,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
فالکن ژاپن
215.60.16
90.000
7,500,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
فالکن ژاپن
225.50.17
80.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
کومهو
205.50.16
80.000
4,000,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
کومهو . ویتنام
205.60.16
80.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
میشلن
205.55.16
90.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
میشلن
235.55.17
90.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نکسن . کره
205.50.16
80.000
4,600,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نکسن . کره
205.65.15
90.000
5,000,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نکسن . کره
215.55.16
90.000
4,200,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نکسن . کره
235.55.17
90.000
4,200,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نکسن . کره
235.55.17
90.000
7,200,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
نیتون . اندونزی
215.55.16
80.000
4,300,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
هانکوک
235.55.17
90.000
7,800,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
یوکوهاما . ژاپن
205.55.16
60.000
5,900,000
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
یوکوهاما . ژاپن
215.60.16
60.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مارشال . کره
225.50.17
90.000
---
مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مارشال
205.55.16
80.000
---